Правила и условия на играта:


„Коледно селфи с ВВВ“
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Официални правила на играта: I. Организатор на играта е „БК – Горна Баня“ ООД, с ЕИК 831544709, с адрес на регистрация гр. София, п. к. 1373, ул. Месечинка 8. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на: http://promo.gornabania.com/spa/rules.php. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: http://promo.gornabania.com/йпья/rules.php.

II. Период на играта: 21.12.2015 г. – 31.12.2015 г. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Право на участие: III. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 16 години, с изключение на служителите на „БК – Горна Баня“ ООД.

IV. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

V. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес http://promo.gornabania.com/xmas/ за периода на играта. Повече информация може да бъде получена чрез изпращане на лично съобщение на страницата във Фейсбук - https://www.facebook.com/bbbjuices/.

VI. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

Механизъм на играта:

• • Стъпка 1: Закупете минимум 2 (два) броя плодови сокове и нектари с марка „ВВВ“ в разфасовка от 1 л. Необходимо условие е закупуването на минимум 2 (два) броя плодови сокове и нектари „ВВВ“ от 1 л. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка (фискален бон). • • Стъпка 2: Посетете http://promo.gornabania.com/xmas/. • 2.1. Отбележете закупените сокове като впишете броя закупени вкусове под съответната снимка. Общият брой закупени сокове трябва да бъде минимум 2 (два) бр., за да продължите напред с регистрацията. • 2.2. Попълнете формата за регистрация като впишете име и фамилия, актуален електронен адрес за връзка и кода на касовата бележка. Награди: 1. Таблет – 1 (един) брой. 2. Селфи стик „ВВВ“ – 13 (тринадесет) броя. 3. Флаш памет – 95 (деветдесет и пет) броя. 4. Power bank – 15 (петнадесет) броя.

След приключване на играта, комисия, определена от Организатора, ще избере на лотариен принцип победителите, които ще спечелят една от обявените награди, а именно: 1. Таблет – 1 (един) брой. 2. Селфи стик „ВВВ“ – 13 (тринадесет) броя. 3. Флаш памет – 95 (деветдесет и пет) броя. 4. Power bank – 15 (петнадесет) броя до 11.01.2016 г. За победител може да бъде избран единствено участник, който е спазил всички правила на играта. Печелившите участници получават наградите си след изпрашане на сканирани/снимани на посочен от Организатора електронен адрес касовата бележка (фискален бон) за закупените продукти „ВВВ“ от 1 л.

Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка (фискален бон). В случай, че касовият апарат няма възможност да изпише подробно всеки закупен артикул, то служителят в конкретния търговски обект може подробно да опише закупените продукти, като постави своя подпис, както и фирмен печат на продавача. С един код от касова бележка може да се регистрира само един участник.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА ПРЕДПАЗИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Всички печеливши се публикуват на стената на страницата на „Плодови сокове и нектари ВВВ“ във Фейсбук - https://www.facebook.com/bbbjuices/. В допълнение, всеки печеливш ще бъде информиран чрез e-mail съобщение на дадения при регистрация e-mail адрес с инструкции какво да направи, за да получи спечелената награда.

Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята електронна пощенска кутия, както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата!

Разпределение на наградите: VII. Всеки печеливш ще бъде информиран чрез e-mail съобщение и на дадения при регистрация валиден e-mail адрес, с информация как да потвърди наградата си и предостави адрес за доставка в рамките на 10 работни дни от получаване на съобщението. Ако не потвърди наградата си в рамките на този срок, спечелилият участник губи правото да получи наградата си.

Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята електронна пощенска кутия, както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник не отговори на e-mail съобщението, за да остави адрес за доставка на наградата си в рамките на в 10-дневния срок за потвърждение.

Всички награди ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите и/или ще получат sms съобщение с информация за доставката. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те трябва да се свържат допълнително с Организатора в 10-дневен срок, за да уговорят нова доставка, която ще бъде за сметка на печелившия. Непотърсени награди в този срок няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

Организаторът не се ангажира да покрива каквито и да е други разходи, свързани с получаване на наградите, освен посочените в настоящите Официални правила.

VIII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

IX. Един участник може да спечели само по един брой награда за целия период на играта. X. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Обработване на лични данни: XI. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

XII. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „БК – Горна Баня” ООД, както и техните подизпълнители, само за цели свързани с тази игра.

Отговорност: XIII. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.

XIV. Организаторът не носи отговорност при възникване на непредвидени и/или форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

XV. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

XVI. „БК – Горна Баня” OOД си запазва правото да промени периода на играта, ако поради непредвидени и/или форсмажорни обстоятелства не може да активира промоцията на 21.12.2015 г. и/или да я прекрати на 31.12.2015 г.
Правила на играта Награди Официален куриер на „Коледно селфи с с ВВВ“